Πολιτική Κοινωνιολογία: εισαγωγικά μαθήματα

Eκδόσεις Παπαζήση,1995 β΄ έκδ. 2001